Reactie Platform Mooi Zuidplas op de Visie Recreatie Zuidplas 2025

Het Platform Mooi Zuidplas heeft ook gereageerd op de door B&W opgestelde Nota Visie Recreatie Zuidplas 2025, die op 16 februari 2016 in de raadsvergadering is besproken.

Reactie Platform Mooi Zuidplas (Platform MZ) .
Op hoofdlijnen kunnen enige deelnemers van het Platform MZ zich vinden in de voorgestelde notitie. Wel hebben die deelnemers in hun reactie op deze nota aan de wethouder van EZ onder andere de volgende kanttekeningen geplaatst:

 1. De nota geeft aan dat onze gemeente nog een oase van rust en ruimte zou zijn. Helaas moet worden geconstateerd dat hiervan slechts in bepaalde gebieden in onze gemeente nog sprake is van een zekere rust en ruimte. De druk op de aanwezige natuur en de rust en ruimte wordt door de (toekomstige) bebouwing en de noodzakelijke uitbreiding van de infrastructuur juist groter! Op veel plaatsen in onze gemeente is van een oase van rust en ruimte (helaas) dan ook geen sprake. Als wij als gemeente nog iets willen uitstralen van een groene en rustige oase, zullen wij in ieder geval die gebieden moeten beschermen en zo nodig verbeteren. Gehoopt wordt dat de gemeente het voornemen om groen- en recreatiegebieden uit te breiden ook waar zal maken.
 2. De gemeente wil Zuidplas ‘Zichtbaar maken en promoten’, maar dan zal er wel  een groene kwaliteitsslag gemaakt moeten worden door juist op de andere beleidsterreinen (wonen, werken en verkeer) de natuur als integraal aspect in het ontwikkelingsproces mee te nemen. Dit houdt in dat in toekomstige ontwerp- bestemmingsplannen niet alleen rekening moet worden gehouden met de economische aspecten maar ook met aspecten op het gebied van recreatie, cultuur en natuur.
 3. Het uitvoeren van wandelknooppunten en het ontwikkelen van vaarroutes zijn al een uitdrukkelijke wens van het platform. Daarbij is het ook van belang dat fiets– en wandelpaden gescheiden worden en wordt gehoopt dat één en ander is terug te zien in het voorgestelde fiets- , wandel- en vaarrouteplan.
 4. Naast het groen- en recreatiegebied is er ook aandacht nodig voor het cultureel erfgoed zoals de vele rijks- en gemeentemonumenten in onze gemeente en het belang van een goed toezicht op het onderhoud van deze aangewezen monumenten. Ook de drie Oudheidkamers in drie dorpskernen zouden meer aandacht kunnen krijgen en wellicht een belangrijke functie kunnen vervullen bij de concretisering van de visie.
 5. Volgens de oplegnotitie bij de recreatievisie gaan de financiële middelen voor de uitvoering van de visie hoofdzakelijk op aan ‘promotie- en marketing activiteiten’. Wij menen dat het logischer is juist de vijf speerpunten financieel te ondersteunen en secondair de ‘promotie- en marketing van Zuidplas’?

Voor de volledige reactie van ons Platform wordt verwezen naar: Reactie Platform Mooi Zuidplas op Visie Recreatie Zuidplas 2025 

De raadsvergadering.
Deze schriftelijke reactie is voorafgaande aan de raadsvergadering van dinsdag 16 april jl naar alle fracties van de gemeenteraad gestuurd.
Tijdens de raadsvergadering blijkt dat alle fracties zich op hoofdlijnen wel kunnen vinden in de Recreatievisie. Meerdere fracties hebben op een aantal aspecten in de visie gereageerd, waarbij ook meerdere door het Platform MZ genoemde kanttekeningen zijn genoemd. Enkele opmerkingen van de verschillende raadsleden:

 • De info/bekendheid over de natuur- en recreatiegebieden en evenementen naar de eigen inwoners verdient meer aandacht;
 • Borg vooral de rust en (groen) ruimte, maak keuzes welke gebieden daarvoor in aanmerking komen;
 • Met betrekking tot recreatie benadruk vooral de specifieke kenmerken in de gemeente, zoals de veendijken, laagste punt, Hollandse IJssel met de kenmerkende cultuurhistorische monumenten op haar oevers (steenovens, Korenmolen Windlust dorpscentrum Moordrecht) en zo meer;
 • Speerpunt 3 (het creëren of faciliteren van nieuwe voorzieningen en het beter leefbaar maken van bestaande voorzieningen) is de – stevige – basis van de recreatievisie, de overige zijn ondersteunend;
 • Bij de uitvoering van de verschillende aspecten van de speerpunten rekening houden met de geldende bestemmingsplannen;
 • Maak werk van het ontsluiten van fiets-/wandel-/vaarroutes (vraaggerichte ontwikkeling);
 • Een haventje in de IJssel bij Moordrecht zou een aanwinst zijn;
 • Een recreatievisie opgebouwd vanuit de verschillende thema’s zou onze voorkeur hebben gehad;
 • De beschikbare financiële middelen niet uitsluitend besteden aan promotie, maar vooral om de in de speerpunten genoemde aspecten te faciliteren;

In de reactie van wethouder Rik van Woudenberg ging hij in op het in te stellen Recreatieplatform. In dit platform nemen zijn inwoners/recreanten/natuurliefhebbers als vertegenwoordigers van ondernemend Zuidplas plaats en is daarmee de spreekbuis vanuit de gemeenschap naar het gemeentebestuur.
Het Recreatieplatform dient onder andere een goede balans te vinden tussen enerzijds de rust, de ruimte en de natuur en anderzijds de meer actieve/sportieve georganiseerde evenementen. Daarbij moeten ook alle recreatie-aspecten goed onder de aandacht worden gebracht.

Ook gaf de wethouder aan dat hij streeft naar een evenwichtige visie en dat daarbij alle vormen van recreatie het verdienen om aandacht te krijgen, hij noemde daarbij specifiek de cultuurhistorische monumenten in Zuidplas, maar bijvoorbeeld ook het recreëren bij de boer en boerenlandpaden.

In de raadsvergadering is (tegelijkertijd) het raadsvoorstel ‘Evenementenkader gemeente Zuidplas’ behandeld. Hierover is al eerder een bericht op onze website verschenen, zie : https://www.mooizuidplas.nl/misschien-toch-pilot-met-housefeest-in-zuidplas/

Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *