Wie zijn wij

Ontstaan van het platform
In 2010 zijn drie gemeenten, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle gefuseerd tot één gemeente Zuidplas. Er lagen toen al bestemmingsplannen voor grootschalige woningbouw in de drie gefuseerde gemeenten.

Zowel de Stichting Groene Hart, de toenmalige Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder en de Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen maakten zich door deze ontwikkelingen zorgen over het behoud van de waardevolle elementen van de Zuidplaspolder op het gebied van natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie.

Om die reden hebben zij het (burger)initiatief genomen om een platform op te richten waaraan burgers deelnemen die een bijdrage willen leveren tot behoud van die elementen. In september 2012 is dit initiatief gerealiseerd door oprichting van een platform onder de naam “Mooi Zuidplas”. Ook is er een logo, een missie, een werkwijze en een activiteitenkalender vastgesteld.
De deelnemers komen vier of vijf keer per jaar bij elkaar. De kracht van het Platform Mooi Zuidplas zit hem vooral in de gezamenlijkheid. Personen met verschillende achtergronden, expertises en interesses kunnen met elkaar informatie en ideeën uitwisselen.  Op basis daarvan kunnen lokale organisaties inzake natuur, milieu en cultuur nauwer samenwerken om bepaalde doelen te bereiken. Het platform initieert en coördineert. Samen sta je sterk!

Het werkterrein omvat, naast het gebied van de Zuidplaspolder (vallende onder de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen en Gouda), ook de aanpalende polders van de gemeente Zuidplas zoals de Honderd Morgen en de Wilde Veenen bij Moerkapelle en de Eendragtspolder en Tweemanspolder bij Zevenhuizen.