Wie zijn wij

Het Platform Mooi Zuidplas.
Het Platform Mooi Zuidplas (PMZ) is een collectief van vier maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie en zet zich in voor het behoud en de versterking van de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid in de gemeente Zuidplas. Daarbij worden wij ondersteund door sympathiserende organisaties en inwoners.

Wat maakt Zuidplas mooi en aantrekkelijk?
Moerkapelle, Zevenhuizen, Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel kenmerken zich door hun eigen karakter met een – elk op een eigen wijze – kloppend hart. De plaatsen  liggen min of meer solitair in een relatief open agrarisch polderlandschap, dat als een groenblauwe long de Zuidelijke Randstad leefbaar houdt: een landschap om zuinig op te zijn en te koesteren. Ook de natuur- en recreatiegebieden Park Hitland en het Landschapspark de Rotte maken  Zuidplas aantrekkelijk.
Zuidplas is gesitueerd in de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde provincie van Nederland. Aan natuur en  recreatie in een groenblauwe omgeving is derhalve een duidelijke behoefte.
De plannen voor het aanleggen van nieuwe bedrijfsterreinen en het bouwen van het ‘Vijfde Dorp’ in het Middengebied van de Zuidplaspolder hebben een behoorlijke impact op de groenblauwe long en de mobiliteit in de Zuidelijke Randstad. In onze missie is verwoord hoe het PMZ deze plannen en de uitvoering daarvan volgt en op anticipeert.

Missie van het PMZ
Het Platform Mooi Zuidplas heeft ten doel het karakteristieke polderlandschap, de cultuurhistorische elementen en de natuurwaarden in Zuidplas zichtbaar te maken en te benoemen. Het PMZ wil draagvlak creëren voor behoud en versterking van deze waardevolle aspecten door deze aan te reiken aan de politiek verantwoordelijken (gemeenten, de provincie en het hoogheemraadschap), de inwoners en het bedrijfsleven. De reacties van het PMZ naar deze  gremia zijn gebaseerd op de expertise, deskundigheid en gebiedskennis van de deelnemers en sympathisanten van het platform.
Op grond van deze missie willen we een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke leefomgeving  voor de inwoners in de gemeente Zuidplas en de omliggende gemeenten. Het PMZ is hierbij vooral gefocust op de kansen en bedreigingen van (grootschalige) plannen en ontwikkelingen binnen de kaders van de ruimtelijke ordening en de mobiliteit in het algemeen en in het bijzonder op het Middengebied van de Zuidplaspolder.

Daarnaast houdt het PMZ ook de ontwikkelingen in Hitland, het  Restveengebied, de Groene Zoom (tussen Capelle Schollevaar en Nieuwerkerk Esse/Parkzoom) en de ecologische zone tussen Moordrecht en de Goudse wijk Westergouwe in het vizier.
Daarbij staat steeds het belang van het groenblauwe landschap voorop:
– natuur (ecologische functie/verbindingszones, biodiversiteit)
– cultureel erfgoed (slagenlandschap, veenweiden, (Rijks)monumenten),
– milieu (waterstand/-beheer/-opslag en effecten van de klimaatverandering),
– mobiliteit (ontsluiting, openbaar vervoer, impact infrastructuur op omgeving).

Concreet betekent dit dat het PMZ:

1)      voorstellen inbrengt om de ecologische verbindingszones, die de Zuidplas- en andere polders binnen de gemeente verbinden met de Krimpenerwaard/Groene Hart en het Rottemerengebied/Bentwoud, te borgen en te versterken.

2)      aandringt om de groenblauwe ecologische ruimte rond de vier (vijf) plaatsen Moordrecht, Nieuwerkerk,  Zevenhuizen, Moerkapelle en ‘Vijfde Dorp’ in stand te houden en verstedelijking tegen te gaan. Waar mogelijk de natuur te versterken en de natuur-inclusieve/duurzame landbouw te promoten.

3)      aandacht vraagt voor wateropslag, afwatering, bodemdaling en verzilting van de poldergebieden en voor mogelijk andere gevolgen van de klimaatverandering.

4)      bestemmingsplannen (omgevingsplannen) beoordeelt op milieu en natuurwaarden waarbij  voorstellen worden gedaan die zijn geïnspireerd door het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur  ‘Natuurinclusief Nederland – Natuur overal en voor iedereen’(maart 2022).

5)      het belang van het behoud/conservering van het cultuurhistorisch erfgoed binnen Zuidplas benadrukt, zowel op het gebied van rijks-/gemeentelijke monumenten als van het karakteristieke polderlandschap. Het rapport ‘Erfgoed als leefomgevingswaarden’ ( 15 september 2022) van het planbureau voor de leefomgeving speelt daarbij  een richtinggevende rol.

6)   initiatieven neemt om extensieve recreatie[1] (al dan niet in georganiseerd verband) te bevorderen met als doel te genieten van de ongerepte natuur, middels het bevorderen van o.a. de aanleg van recreatieve fiets- en wandelpaden en/of netwerken en laarzenpaden.

Het PMZ vertegenwoordigt vier organisaties:
1.      Milieuvereniging Zuidplas, Moordrecht,
2.      Natuur- en Vogelwacht Rotta, Bergschenhoek
3.      Historische Vereniging Nieuwerkerk a/d IJssel
4.      Stichting Natuurpolders, Zevenhuizen.

De kosten die het platform maakt worden gedragen door de vier deelnemers en de vrijwillige donaties van inwoners en sympathisanten.

Het PMZ werkt samen met:
– de Fietsersbond Zuidplas,
– de Vereniging van Wandelaars TeVoet,
– het Recreatieschap Park Hitland,
– de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Den Haag[2],
– het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK),
– de Inwoners van Zuidplas die deskundig zijn op het gebied van natuur en milieu.

Sympathisanten van het PMZ zijn:
– Stichting Boer en Buurt, Zevenhuizen.
– Stichting Oud Zevenhuizen en Moerkapelle.
– Inwoners van Zuidplas die via de website betrokken zijn bij de activiteiten van PMZ.

[1] Onder ‘extensieve recreatie’ wordt verstaan: recreatie die past in een omgeving waarin de beleving van de ongerepte flora en fauna centraal staat zoals wandelen, fietsen, natuurfotografie, dieren spotten, etc.

[2] De milieuvereniging Zuidplas en de Natuur- en Vogelwacht Rotta ondersteunen de NMZH. Samen kunnen wij een sterke en effectieve lobby voeren met een krachtige gezamenlijke boodschap.