Activiteiten

 • In het najaar van 2022 zijn door het Recreatieschap Hitland  twee meedenkavonden voor een nieuwe Toekomstvisie georganiseerd. PMZ heeft die avonden bijgewoond en haar zienswijze op die Toekomstvisie toegezonden en, als onderbouwing van hun mening en het daar aan gekoppelde verzoek, een aantal relevante elementen uit een aantal publicaties genaamd Schitterend Hitland – Landschapspark met uitzicht . . !  toegezonden.     
 • In het voorjaar van 2022 zijn drie bijeenkomsten van de provincie ZH bijgewoond in het kader van ´Verkenning Natuurinclusief`.  
 • In januari 2022 is de Omgevingsmanager Middengebied dringend verzocht om PMZ te laten participeren bij de ontwikkeling en uitwerking van het Masterplan. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een aantal gesprekken met het projectteam van het Masterplan. 
 • In 2021 is per brief bij B&W en de Projectleiding aangedrongen om in het kader van burgerparticipatie voor de uitwerking van het Masterplan een klankbordgroep in het leven te roepen.
 • Het platform is sinds 2020 betrokken bij de ontwikkeling van een snelfietspad tussen Gouda en Rotterdam en een fietspad via de Rottedijk naar Bentwoud.   
 • De herinrichting in 2018 van de Hitlandselaan in het park Hitland is ook het platform betrokken geweest.    
 • De wandelwerkgroep is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het wandelknooppuntennetwerk van de gemeente Zuidplas. Dit netwerk is in 2018 geopend. 
 • In 2018 is aandacht gevraagd om, in samenwerking met IVN ( Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) mini-bosjes aan te leggen. In 2021 is hieraan uitvoering gegeven.
 • In 2016/2017 is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Recreatievisie Zuidplas 2025
 • In samenwerking met de gemeente Zuidplas is in 2014/2015 een recreatiekaart/-folder en krant samengesteld.
 • In 2013 is de wandelwerkgroep Mooi Zuidplas opgericht, die de op deze website aangeboden wandelroutes heeft uitgezet. De wandelingen die het platform organiseert worden via een nieuwsbericht op de site bekendgemaakt.
 • In 2013 zijn initiatieven genomen om een Toeristisch Informatiepunt (TIP) op te richten. Helaas is dat niet gelukt. Wel heeft de gemeente in 2016 de website ‘Beleef Zuidplas’ on line geplaatst  met informatie over recreatiemogelijkheden binnen de gemeente.