Onze werkwijze

De deelnemers hebben de volgende werkafspraken gemaakt:

  1. Het platform heeft geen bestuur. De overleggen worden voorgezeten door een gespreksleider en vastgelegd door een notulist.
  2. Het platform heeft vooralsnog geen financiële bijdrage nodig. Zo nodig wordt subsidie/bijdrage gevraagd aan de gemeente Zuidplas.
  3. Het platform komt zo mogelijk vier of vijf keer per jaar bijeen, waarvoor alle deelnemers worden uitgenodigd. Tijdens die bijeenkomsten kunnen de deelnemers ideeën en initiatieven inbrengen of ervaringen uitwisselen. De deelnemers kunnen samen of in groepsverband voorstellen of adviezen uitbrengen aan de hun bekende lokale organisaties zoals dorps-, natuur- milieuverenigingen, of historische verenigingen, maar ook aan gemeenten of andere organisaties.
  4. Het platform zal zelf niet procederen of actie voeren; die moeten komen van de betreffende organisatie(s) die zich daarvoor verantwoordelijk voel(en) en een rechtspositie hebben. De kracht van het platform zit hem vooral in de samenwerking tussen verschillende personen en hun achterbannen.
  5. Publiciteit over de activiteiten van het Platform vindt zo veel mogelijk plaats via de website. De contacten met de pers, gemeente of politieke partijen lopen via de gespreksleider.
  6. De deelnemers die op basis van hun expertise werkgesprekken voeren over de uitvoering van specifieke activiteiten (bijvoorbeeld het wandelnetwerk) hebben een adviserend karakter op basis van hun expertise.
  7. Gesprekspartners zijn, naast overheidsinstanties en politieke partijen, ook particulieren en ondernemers die activiteiten (willen) ontplooien die aansluiten bij, of juist strijden met, de missie van het Platform. Voor hen wil het Platform ook een aanspreekpunt zijn.
  8. De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn genoemd in onze missie.