Dit is onze missie

De missie (overkoepelende doelstelling) van het Platform is:


“De landschappelijke, culturele en natuurwaarden van de Zuidplaspolder e.o. zichtbaar maken en benoemen. Het Platform wil draagvlak creëren voor behoud en versterking van deze waardevolle elementen door deze aan te reiken aan de inwoners, politiek verantwoordelijken (gemeenten, provincie) en bedrijfsleven. Het doel is van de gezamenlijke expertise gebruik te maken”.

Op basis van deze doelstelling wil het platform dan ook een bijdrage leveren om de Zuidplaspolder e.o. mede te ontwikkelen tot een groen (recreatie-) gebied tussen de drie grote woonsteden, Rotterdam/Capelle, Zoetermeer en Gouda.

De gemeente Zuidplas ligt  ook nog in een gebied dat, volgens Wikipedia, één van de meest geïndustrialiseerde en dichtbevolkte gebieden van Europa is. De (recreatieve) natuurgebieden zouden dan ook de meeste aandacht moeten krijgen, waardoor de Zuidplas e.o. ook voor de genoemde woongebieden een belangrijke functie kan vervullen als één van de ‘groene longen’ in de Zuidwestvleugel van de provincie Zuid Holland.
Concreet wordt dat als volgt ingevuld:

 • Initiatieven nemen om beschikbare gronden om te vormen tot landschapsparken en mogelijkheden creëren om landbouwgronden te verpachten aan biologische boeren.
 • Bestemmingsplannen beoordelen (bijvoorbeeld de ontwerp structuurvisie Zuidplas 2030). Met name de bouwplannen bezien op de daadwerkelijke behoefte aan woningen en/ of bedrijven. Bestaande oude wijken op tijd renoveren (zie: Bestemmingsplannen-in-voorbereidingen Bestemmingsplannen in werking).
 • Vaststellen en onderhouden van een interactieve kaart van de Zuidplas: de kansenkaart. Deze kaart geeft een overzicht van alle mogelijkheden die passen in de doelstelling van het Platform. Op de kaart zijn zowel de kansen als de bedreigingen opgenomen.
 • De groene schil rond de vier dorpen Moordrecht, Nieuwerkerk,  Zevenhuizen en Moerkapelle in stand houden.
 • Initiatieven ontwikkelen om de bedrijfsterreinen te vergroenen en/of te verduurzamen (zonnepanelen). Glascultuur zou geconcentreerd moeten worden bij bestaande bedrijfsterreinen. De Zuidplaspolder niet omvormen tot een tweede Westland.
 • Aandacht vragen voor de wateropslag, de afwatering, de bodemdaling en de verzilting van de polder.
 • Behouden van het cultureel erfgoed van de Zuidplaspolder e.o., zowel op het gebied van cultuurhistorie als landschappelijk.
 • Initiatieven nemen om recreatieve fiets- en wandelnetwerken in de Zuidplaspolder e.o. te creëren die de dorpen met elkaar verbinden, de landelijke gebieden ontsluiten en aansluiten op de omliggende natuur- en recreatiegebieden.
 • Initiatieven nemen om de ecologische verbindingszones, die de Zuidplaspolder e.o. verbindt met de Krimpenerwaard en het Bentwoud (Natuurnetwerk), te waarborgen.
 • Samen met de recreatieschappen en gemeente promotiemateriaal ontwikkelen waardoor het gebied als recreatie- en natuurgebied op de “kaart” wordt gezet.
 • Bijdrage leveren aan de totstandkoming van een Toeristisch Informatiepunt (TIP) of Toeristisch Overstappunt (TOP).
 • Activeren van wandel- en fietsexcursies en activiteiten in de natuur zoals de jaarlijkse Landschapsdag.
 • Samen met de Stichting Groene Hart aandringen om de Zuidplaspolder (geheel of gedeeltelijk)  weer terug te brengen in het Nationaal Landschap Groene Hart.